Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling en overeenkomst tussen verkoper, hierna te noemen:Hortifit en koper en afnemer waarop Hortifit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Verkoper en de Koper , zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hortifit in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van de Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. De Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro´s en exclusief BTW, transportkosten, in-en uitlaatkosten en verzekeringskosten tenzij anders is vermeld.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hortifit anders aangeeft.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Levering geschiedt af bedrijf van Verkoper. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper en afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Koper.
 2. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de Verkoper gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.

artikel 5. Overmacht

 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper of van derden daaronder begrepen.
 3. In geval van overmacht aan de zijde van de Koper worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 2 maanden, zijn zowel de koper alswel Verkoper bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te vernietigen.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling geschiedt op de volgende wijzen:
  • Contant bij aflevering.
  • Indien overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.
  • Via ideal.
 2. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper en afnemer van rechtswege in verzuim. De Koper en afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper en afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Verkoper heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Verkoper verschuldigde.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de Verkoper echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door de Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1.onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Verkoper veilig te stellen
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om de Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Koperver plicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen op dezelfde dag na aan de Verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, aan de Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient de Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan beslist de Verkoper of de Koper recht heeft op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van de Verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan de Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan de Verkoper te verschaffen, tenzij de Verkoper anders aangeeft.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Inlading en transport zijn voor risico van de Verkoper.
 2. De aansprakelijkheid van de verkoper uit hoofde van de met Koper gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief BTW.
 3. De Verkoper is niet aansprakelijk voor geleden of te lijden schade door koper of door derden geleden, tenzij de geleden schade welke door de Koper is geleden een gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, geldt dat het risico van de zaak voor koper is vanaf het moment van aflevering.
 5. De Verkoper is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade door welke oorzaak dan ook.
 6. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken aan de Verkoper in de macht van de Koper worden gebracht.

Artikel 11. Kwaliteit

 1. Koper verplicht zich hierbij geen enkele toevoeging en/of verandering aan het product te zullen doen.
 2. Koper is verplicht het product onder de door de Verkoper aangegeven bewaartemperatuur op te slaan.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Klachten en Retourzendingen

Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper onverwijld, uiterlijk binnen 14 werkdagen na aflevering, per mail en gemotiveerd Hortifit.eu in te lichten van terug zending, zonder opgaaf van reden. Bij retourzending dient het product niet in gebruik te zijn genomen en onbeschadigd in de originele verpakking. Enkel de kosten voor retour van jou naar ons zijn voor eigen rekening.

Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens Hortifit.eu ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota. 
Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van Hortifit.eu. 
Indien aan de Koper niet conform de Overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan Hortifit.eu. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van Koper. De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen. 
Hortifit.eu zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van Hortifit.eu. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal Hortifit.eu de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken. Speciaal samengestelde orders en complete Tenten kunnen niet retour gezonden worden. 

Als wij bij of in verband met het herroepen of retourneren van een product een bedrag aan je terugbetalen dan betalen we dat met dezelfde betaalmethode terug als waarmee je het hebt betaald.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de Verkoper.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.